Güncel Bilgi

İcradan Alım Riskleri

Farklı borçlardan dolayı icralık olan kişiler, borçlarını ödemediği takdirde, taşınmazlarına el konulur. El konulan ya da diğer bir ifade ile haczedilen taşınmazların, paraya çevrilmesi gerekir. Çünkü alacaklı olan kurum ya da kişilerin alacakları, taşınmazlar ile değil, para ile ödenmelidir. Bundan dolayı taşınmazların icra yolu ile satılması ve bunun da usulüne...
İcra takibi, borçluların borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı, icra takibini kesinleştirmek amacıyla borçluya bir ödeme emri gönderir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı borçluya ait araç ve gayrimenkulleri İcra Müdürlüğü tarafından alacağını karşılamaya yeter miktarını haczettirebilir. Borçlunun, icra borcunu ödememe konusunda ısrar etmesi halinde alacaklının talebi üzerine borçlunun haczedilen...