ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Zamanaşımı

Hukukta zaman aşımı, hukuk kuralları çerçevesinde belirli bir süre içinde gerçekleşmesi gereken eylemin gerçekleşmeyerek kişinin hak kaybına uğraması ya da bir hak elde etmesidir. Söz konusu terim genellikle ceza hukukunda ve borçlar hukukunda çok sık kullanılır. Hukukta meydana gelen zaman aşımı, genel olarak kişinin hak kazanması şeklinde sonuçlanır. Fakat her...
30.06.2023
Zamanaşımının kesilmesi, hakimin, borçlunun, alacaklının ya da benzer durumdaki kişinin sergileyeceği belli eylemlerine bağlı olarak oluşan zamanaşımının yanması ve sıfırlanması, bunun ardından da zamanaşımının yanmasına neden olaydan itibaren yeni bir zamanaşımı süresinin işlemeye başlamasıdır. Zamanaşımı, belirli bir eyleme karşı isteğe bağlı harekete geçilebilecek süre olarak tanımlanabilir. Örneğin bir suça ilişkin...
30.10.2019
Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı, söz konusu suç işlendikten hemen sonra savcılığa bildirilmeyip, bunun üzerinden de belirli bir zaman geçmesidir. Bu duruma genel olarak zamanaşımı denilir ve bu durumda ilgili suç için savcılığa başvurulsa dahi herhangi bir soruşturma açılamaz. Resmi evrakta sahtecilik suçunun etkili bir şekilde soruşturulması için hızlı bir şekilde...
30.10.2019
Ceza zamanaşımı, kişiye verilen cezanın onanarak kesinleşmesinin üzerinden belirli bir zaman geçmesine bağlı olarak cezanın infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Bu durum, kişiye verilen cezanın uygulanmayacağı anlamına gelir. Fakat cezanın diğer sonuçlarının ortadan kalkması söz konusu değildir. Verilen cezanın adli sicil kaydında yer alması ve memnu hakların alınması gibi durumlar varlığını devam...
30.10.2019
Teminat senedi, Türk Ticaret Kanunu yahut Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olmayan, ticari hayatın uygulamaları ile ortaya çıkmış ticari bir senettir. Teminat senetleri; bir sözleşme uyarınca taahhüt edilen mal veya hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi yahut hiç yerine getirilmemesi halinde karşılıklı güvence sağlaması amacıyla kullanılmaktadır. Ticaret hayatında birinden bir mal veya...
04.12.2018
Kambiyo senedi, Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş ve ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan bir kıymetli evrak türüdür. Kıymetli evraklar içerisinde yer almasına rağmen kendine has özelliklere sahip olan kambiyo senetleri; çek, bono ve poliçe olmak üzere üçe ayrılırlar. Tedavül kabiliyeti sayesinde ticari hayatın değişilmez araçlarından olan kambiyo senetleri,...
04.12.2018
Türk Ticaret Kanuna göre senetlerde zamanaşımı üç (3) olarak belirlenmiştir belirtilen süre içerisinde tahsile ilişkin işlem tesisi yapılması yani icra başlatılması gerekmekte ayrıca +1  yıl zamanaşımı ise TTK 732’den kaynaklanan “Sebebsiz Zenginleşme” bahsi ile dava açma süresi sonunda işlem tesis edilmez ise senet zamanaşımına kendiliğinden düşmüş olur. Buradan anlaşılacağı üzere...
17.04.2018
Alacaklara ilişkin zamanaşımı kanunla başka şekilde belirtilmemiş ise  on (10) yıl işlem tesisi yapılmamış alacaklar kendiliğinden zamanaşımı na düşer. Ancak Varlık Yönetim Şirketlerine devredilen banka alacakları TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kapsamında olduğundan zaman aşımı süresi 20 yıl olarak yorumlanmaktadır. Konuya yazımızda ayriyeten değineceğiz. Günümüzde alacak verecek kaynaklı bir çok...
16.04.2018
Kefillik en çok alışverişlerde ve bankalarda kullanılan kredilerde karşımıza çıkmaktadır, borçlu borcunu düzenli ödediği sürece kefil olan için çok ta sorun teşkil etmez. Ancak kişinin borcunu aksatması ve akabinde ödememesi durumunda alacaklı kefili borcun ödenmesi için taciz eder hatta işin sonu icraya ve fiili hacze kadar gider. Aslında çok ayrıntılı...
04.04.2018