Güncel Bilgi

Hukuk

Ceza zamanaşımı, kişiye verilen cezanın onanarak kesinleşmesinin üzerinden belirli bir zaman geçmesine bağlı olarak cezanın infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Bu durum, kişiye verilen cezanın uygulanmayacağı anlamına gelir. Fakat cezanın diğer sonuçlarının ortadan kalkması söz konusu değildir. Verilen cezanın adli sicil kaydında yer alması ve memnu hakların alınması gibi durumlar varlığını devam...
Adli para cezası, kişinin işlemiş olduğu bir suçun cezası olarak adli makamlarda tarafından ödenmesi istenen paradır. TCK’daki hükümlere göre uygulanan adli para cezası, sadece yargı organları tarafından verilebilir. Eğer bu pare cezası, idari kurumlar tarafından bir disiplin cezası olarak verilirse, bu defa idari para cezası olarak adlandırılır ki, bununla adli...
Cezadan mahsup edilmek, ceza kesinleşmeden önce kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan bütün sürelerin, cezadan çıkarılmasıdır. Daha açık bir ifade ile kişinin tutuklulukta geçirdiği sürenin, aldığı ve kesinleşen toplam cezasından çıkarılmasıdır. Örnek vermek gerekirse toplamda 20 ay ceza alan birisinin 2 ay tutuklu olarak kaldığı varsayılırsa, kişinin ne kadar süre hapiste...
Hükmün ertelenmesi, sanık hakkında verilecek olan kararın açıklanmayarak, sanığın belirli bir süre denetimde kalmasını sağlayarak izlenmesi ve bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesi ve farklı bir suç işlememesi durumunda davanın düşürülmesidir. Her ne kadar burada sanık hakkında bir ceza verilmiş gibi gözükse de hukuki olarak bir cezanın varlığından bahsedilemez. Hükmün...
HAGB kanunu, CMK 231’de düzenlenen bir madde olup, sanığa ilişkin verilecek hükmün 5 yıl geriye ertelenmesi ve bu süre içinde sanığın suçu tekrarlamaması durumunda davanın düşürülmesidir. Böylece denetim süresi içinde yükümlülüklerini yerine getiren sanığa sanki hiç dava açılmamış gibi olacak ve bu durum, herhangi bir hukuki sonucu doğurmayacaktır. HAGB, hükmün...
İhtilas ve irtikap, memurların ellerinde bulunan yetkiyi kötüye kullanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan memur suçlarıdır. İhtilas ve irtikap, birbirinden farklı suçlar olup, işleniş biçimleri ve cezaları da farklıdır. Bundan dolayı söz konusu kavramların ayrı ayrı değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. İhtilas Nedir? İhtilas; nitelikli zimmet anlamına gelmekte...
Hukukta teşebbüs, kişinin suç işlemek için eylemlerine başlamış olmasına karşın elinde olmayan nedenlerden dolayı bu eylemler tamamlanamamış ve hukukta belirtilen suçun gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun 35.maddesinde yer alır. İlgili maddedeki hükümlere göre suça teşebbüs iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar şu şekildedir: Kişi, suç olan eylemlerine başlar ve elinde...
Adi suç, yasalarda açıkça yer almamasına rağmen ahlak düzenin keskin bir şekilde reddettiği, toplumun sert bir şekilde tepki gösterdiği ve utanç duygusunun oluşmasına neden olan suçlardır. Tekrar belirtmek gerekirse adi suç ile ilgili herhangi bir tanımlama yasalarda yer almaz, buna karşın bazı kanun maddelerinde yüz kızartıcı suç ifadesi geçer. Yüz...
Haksız tahrik indirimi, kişinin bir olay karşısında kendisinde meydana gelen elem, keder, kin ve benzer duyguların etkisi ile ceza işlediğinde, suçun tahrike bağlı olarak oluştuğu gerekçesi ile ceza indirimi yapılmasıdır. Tahrik etkisi altında bulunan kişinin kendisini kontrol etmesinde bir takım sorunlar yaşayacağı dikkate alınır ve buna bağlı olarak verilecek ceza,...
Dava dosyaları; kişi hakkında yürütülen adli kovuşturmalar, kendisinin açmış olduğu idari ve diğer davalara ilişkin evrakların tamamıdır. Bu evraklar, sürekli güncellenmekte ve mahkeme tarafından yazılan yazılara gelen cevaplar dava dosyalarına eklenmektedir. Dolayısıyla kişinin dava dosyalarını takip etmesi, davadan istediği sonucu alması adına son derece önemlidir. Dava dosyalarının takibi, bu evrakların güncel...
Cebri icra yoluyla satış, kendi istekleri ile vadesinde ödemedikleri borçların icra daireleri tarafından devlet gücü kullanılarak borçlulardan icra yoluyla alınan malların satılarak borcun tahsil edilmesidir. Bu sayede hem alacaklı kişinin mağduriyeti giderilmiş olur, hem de icra için yapılan masrafların tahsili gerçekleştirilir. Borçluların vadesinde ödemedikleri borçları için idari ve yasal sürecin başlatılması...
Bankada temerrüt, kişinin borcunu ödemesi gerektiği tarihin üzerinden 90 gün geçmiş olması ya da herhangi bir gecikme durumu dikkate alınmadan kişinin borcunu ödeyemeyeceğine kanaat getirilmesidir. Bu ifadenin temelinde temerrüt kelimesi yatar. Temerrüt ise kişinin borcunu ödeyemeyecek ya da üzerine düşen yükümlülüğü yerine getiremeyecek olması anlamına gelir. Buradan hareketle bankada temerrüt...
Hesap kat ihtarı, bankalar ve diğer finans kuruluşlarından alınan borçların vadesinde ödenmeyerek temerrüde düşen borçlulara banka tarafından son hesap ekstresi ile birlikte gönderilen ve ödemenin belirtilen süre içinde yapılmasını belirten ihtardır. Bu ihtar sonrasında borcun ödenmemesi durumunda, alacaklı banka ya da diğer finans kuruluşları mahkemeye başvuru yaparak ilamlı takip çıkarabilir....
Def’i, borçlunun kendi aleyhine açılmış olan edim davasında borcunu ödemekten kurtulmak için ileri sürdüğü özgün nedenlerdir. Def’iye örnek olarak zamanaşımı gösterilebilir. Bazı türdeki borçların talebi için belirli bir sürede dava açılması gerekir. Eğer bu süre kaçırılmış ve borç zamanaşımına uğramışsa, ileri sürülen def’i kabul edilir ve kişi borcu ödemekten kurtulur....
Cebren tahsilat, kamu borçlusu tarafından zamanında ödenmeyen kamu alacağının, devlet gücü kullanılarak tahsil edilmesidir. Cebren, zor kullanmak, zorla anlamlarına gelen bir ifadedir. Tahsilat ise tahsil etmek, maddi olarak almak anlamına gelir. Bu iki kelime birleştiğinde borç ödemesinin zorla alınması anlamına gelir. Bahse konu ifade sadece kamu alacaklıları için kullanılır. Fakat...
Adli yaptırım, adli organların devlet gücü ile kişilere zor kullanmasıdır. Bunun kendi içinde farklı türleri vardır. Kişinin işlediği suça göre farklı yaptırımlar söz konusudur. Bunlardan birisi hapis cezası iken, diğeri ise adli para cezasıdır. Adli para cezası, sadece adli makamlar tarafından verilen ceza türü olup, devletin diğer organları tarafından verilen...
Hukukta yaptırım (müeyyide), kişinin hukuk kuralına uygun hareket etmemesi durumunda devlet kuvvetlerinin devreye girerek kişinin gerekli kurallara göre hareket etmesine zorlamasıdır. Müeyyide ile yaptırım, hukukta benzer anlamlar için kullanılır. Kurallara uyulmaması durumunda maddi yaptırım uygulanması söz konusu olabilir. Yaptırım denildiği zaman bazı insanların aklına direkt ceza gelir. Fakat bu iki kavram...
İbra, Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime olup, temize çıkarma ve aklamadır. Bu ifade hukuki olarak çok sık kullanılırken, beraat anlamına oldukça yakındır, fakat beraat ile kesinlikle aynı anlamda değildir. Daha açık bir ifade ile beraat, adli yargılamalarda kullanılan bir ifade iken, ibra ise idari anlamda kullanılan bir ifadedir. Beraat genellikle...