Güncel Bilgi

Hukuk

İştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen çocukların masraflarının karşılanması için hükmedilen nafakadır. Bu nafakaya karar verilmesi için mahkeme tarafından herhangi bir talep beklenmez ve direkt olarak karar verilir. Ayrıca nafaka kararı için boşanmada eşlerin hangi ölçüde kusurlu olduğuna da kesinlikle bakılmaz. Buradaki temel amaç; çocukların eğitim, sağlık, yeme, içme, barınma, kültür...
Yardım nafakası, yoksulluğa düşecek ya da düşmüş olan alt soy, üst soy ve kardeşlere talep edilmesi durumunda dava tarihinden itibaren ödenmeye başlayan nafakadır. Nafaka denildiği zaman akla direkt boşanma vakaları gelir ve bütün nafakaların boşanma ile ilgili olduğu düşünülür. Yardım nafakasında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nafakanın talep...
Yoksulluk ve iştirak nafakası, boşanma davasına bağlı olarak oluşan yeni durum sebebiyle verilmesi gereken nafakalardır. Bu nafakaların kime ve hangi miktarda ödeneceğine dair net bir rakamdan bahsedilemez, fakat uygulama yöntemleri ile ilgili belirlenen genel çerçeveye göre hareket edilir. Öncelikle yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasının birebir aynı olmadığının bilinmesi gerekir. Boşanma sonrasında...
Kefalet sigortası, sigorta şirketinin borçlunun sözleşme ya da kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda alacaklı için düzenlenen kefalet senedinin bedeli kadar tutara kefil olmasıdır. Söz konusu uygulama, dolaylı bir kefillik uygulaması olarak tanımlanabilir. Fakat burada kefil olan kişi değil, sigorta şirketidir. Sigorta şirketlerinin bu şekilde bir hizmet vermesi, sıradan kefillikten biraz...
Kefalet sözleşmesi, herhangi bir borca kefil olan kişinin, borçlunun borcunu ödememesi durumunda üstleneceği sorumlulukları gösteren resmi belgedir. Kefalet sözleşmesi, bir anlamda kefilliğin resmiyete dökülmesidir. Bu sözleşme ile alacaklı kendini garanti altına alır ve sözleşmedeki hükümlere göre borcun tahsilini ilgili şartların oluşması durumunda kefilden yapabilir. Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli olan borçlar...
Müşterek borçlu ve müteselsil kefil, borç veren alacaklının vadesinde ödenmeyen borç için asıl borçluya başvurmadan direkt kefil aleyhine takibe geçebildiği durumdur. Son dönemlerde kredilerin ödenmesinde yaşanan sorunlara bağlı olarak bankaların ve diğer finans kuruluşlarının aldıkları farklı önlemler ve başlattıkları farklı uygulamalar vardır. Müşterek borçlu ya da müteselsil kefil uygulaması da...
Hukukta adillik, toplumdaki düzeni korumak için oluşturulan yazılı kanunların verdiği yetkiyi hakkın gözetilerek, adil bir şekilde kullanılmasıdır. Bu kavramın temelinde hukuk ve adalet terimleri vardır. Hukuk; kamu gücünün uygulamakla yetkili olduğu, toplum düzenin sağlanması için geliştirilen yazılı kanunlardır. Adalet ise haklı ile haksızın ayrılarak, haklıya hakkının verilmesi anlamına gelir. Buradan...
Gerçek ve tüzel kişi, hukukta bir takım işlemlerin daha kolay yapılması için geliştirilen kavramlardır. Bu kavramların birbiri arasındaki ilişki, ikisinin aynı kavram olduğu anlamına gelmez. Bahse konu kavramlar farklı anlamlara gelir, fakat bunların arasında direkt bir ilişki vardır. Gerçek kişi; sağlam bir şekilde dünyaya gelen kişinin ölüm anına kadar hukuken tanımlamasıdır....
Müfteri, bir konuyla ilgili iftira atan, kara çalan kişidir. Bu terim, genellikle hukuk alanında kullanılır, fakat halk arasında da kullanılması söz konusudur ve bazı dönemler TV ve diğer medya araçlarında sık sık vurgulanır. Yapılan vurgulamalar sayesinde bu kelimenin kullanımı artarken, anlamını bilmeyen kişiler de bu sayede kelimenin anlamını öğrenmiş olur....
Müddei, sav öne süren, davacı, dava eden, herhangi bir hakkının kaybolduğunu iddia eden kişidir. Birçok eş anlamlısı olan bu kelime Arapça kökenlidir. Genellikle hukukta kullanılır ve bundan dolayı da anlamı daha çok hukukidir. Herhangi bir hakkının yendiğini düşünen kişi, bunu aramak için farklı yollara başvuru. Başvurulan yolların tamamı, direkt olarak hukukla...
Hukukta zaman aşımı, hukuk kuralları çerçevesinde belirli bir süre içinde gerçekleşmesi gereken eylemin gerçekleşmeyerek kişinin hak kaybına uğraması ya da bir hak elde etmesidir. Söz konusu terim genellikle ceza hukukunda ve borçlar hukukunda çok sık kullanılır. Hukukta meydana gelen zaman aşımı, genel olarak kişinin hak kazanması şeklinde sonuçlanır. Fakat her...
Hak düşürücü süre, elde edilmiş bir hakkın belirli bir süre kullanılmamasına bağlı olarak kaybedilmesidir. Belirli hakların kullanımının süreyle sınırlandırıldığı durumlarda, bu süre sınırı içinde hakkın kullanılmamasına bağlı olarak hakkın kaybedilmesi, hak düşürücü sürenin farklı bir tanımıdır. Bilindiği gibi günümüzde bazı hakların kullanımında süre sınırı vardır. Örneğin mahkeme kararına itiraz, belirli...
Hukuki kovuşturma, savcı ve emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturma evresinde elde edilen delillere göre düzenlenen iddianamenin ilgili mahkeme tarafından kabul edilerek başlanan yargılama sürecidir. Soruşturma evresinin aksine kovuşturma mahkeme tarafından yapılır ve mahkeme bu süreçte bütün kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edebilir. Soruşturma safhasında savcı tarafından gerekli deliller bulunamaz ve suça...
Zamanaşımının kesilmesi, hakimin, borçlunun, alacaklının ya da benzer durumdaki kişinin sergileyeceği belli eylemlerine bağlı olarak oluşan zamanaşımının yanması ve sıfırlanması, bunun ardından da zamanaşımının yanmasına neden olaydan itibaren yeni bir zamanaşımı süresinin işlemeye başlamasıdır. Zamanaşımı, belirli bir eyleme karşı isteğe bağlı harekete geçilebilecek süre olarak tanımlanabilir. Örneğin bir suça ilişkin...
Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı, söz konusu suç işlendikten hemen sonra savcılığa bildirilmeyip, bunun üzerinden de belirli bir zaman geçmesidir. Bu duruma genel olarak zamanaşımı denilir ve bu durumda ilgili suç için savcılığa başvurulsa dahi herhangi bir soruşturma açılamaz. Resmi evrakta sahtecilik suçunun etkili bir şekilde soruşturulması için hızlı bir şekilde savcılığın...
Soruşturma ve kovuşturma, kişinin yapmış olduğu eylemlerin suç oluşturup oluşturmadığının belirlemesi için yapılan bir süreç sonunda, elde edilen bulgulara göre yargılanması gerektiğine karar verilmesi ve yargılandığı sürecin tamamıdır. Soruşturma ve kovuşturma arasında ciddi bir ilişki vardır, fakat bu kavramların anlamları tamamen farklıdır. Dolayısıyla ikisini aynı ifadelerle tanımlamak genellikle doğru kabul...
Sanık müdafi, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde sanık ya da şüphelinin savunmasını yapan avukattır. En kısa ifade ile müdafi, avukattır. Müdafi, avukatlığını üstlendiği kişinin savunmasını sözlü, yazılı, soru sorma ve soruşturmanın genişletilmesi gibi yöntemler ile yapar. Bilindiği gibi soruşturma ve kovuşturmalar belirli kurallara göre yapılır ve bu dönemde sanıkların savunmalarının yapılması ve...
Yüz kızartıcı suç, ceza kanunu (TCK) haricindeki bazı özel kanunlarda ve Anayasa’nın 76.maddesinde tanımına yer verilmeden düzenlenen suçlardır. Ceza yargılamalarında yüz kızartıcı suç şeklinde bir kategori yoktur ve bunun yargılamaya herhangi bir etkisi de bulunmaz. Tanımına yer verilmeden kategorize edilen bu suçlar, kişinin mesleğe alınması ya da memuriyete kabulü gibi...