Güncel Bilgi

Hukuk

Tapuda terkin etmek, bir ayni hakkın sona erdirilmesi ya da yolsuz hale gelmiş olan bir tapu sicilinin düzeltilmesi için yapılan işlemdir. Terkin, kelime anlamı olarak üzerini çizmek, iptal etmek ve geri almak anlamlarında kullanılır. Tapudaki işlemlerin iptal edilmesi ve geri alınması için tapuda terkin etmek ifadesi kullanılır. Ayrıca bu ifade;...
Cebri icra, borçlunun mevcut borcunu ödememesi, bununla ilgili mahkeme kararına uymaması durumunda söz konusu borcun devlet tarafından tahsil edilmesidir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir alacaklı borcunu zorla tahsil edemez. Hukuk devletinin gereği olarak bu işlemi devletin ilgili birimleri yapar. İlgili prosedürün tamamlanmasının ardından, ilgili mevzuata göre borçlu kişinin mal varlığı üzerinden borcun...
İcra Hukuk Mahkemesi, eski adı icra tetkik mercii olan, icra ve iflas dairelerindeki işlemleri denetlemek ve icra-iflas hukukuyla ilgili bir takım işlere bakmak için oluşturulan, tek hakimli, ilk derece mahkemeleridir. Bu mahkemelerde basit yargılama usullerine göre yargılama yapılır ve söz konusu işlemler ivedi işler olarak kabul edilir. Bu durum, söz...
İcrai haciz terkini, icra müdürlüğü tarafından gönderilen, malın tedavülüne ve üzerine hak kurulmasına engel teşkil etmeyen haciz türünün kaldırılmasıdır. Bilindiği gibi borcunu zamanında ödemeyen kişiler hakkında, alacaklının isteğine bağlı olarak icra takibi başlatılabilir. Bu takip sırasında uygulanan icrai haciz, bir anlamda tedbirdir ve ilgili malın üzerine hak kurulmasına herhangi bir...
E-Haciz, devlete karşı borçlarınızı vadesinde ödemediğinizde, maaş ya da banka hesabınıza elektronik ortamda haciz gelmesidir. Bundan dolayı söz konusu işleme elektronik haciz de denilir. Ayrıca yine elektronik ortamda bulunan altın, fon, hisse senedi ve para gibi değerli varlıklara el konulması da bu kapsamdadır. E-Haciz, kişilere olan ya da bankalara olan borçlar...
Muacceliyet ihbarı, borca ilişkin vadenin dolması ya da borcun ödenmesi için istenen şartların oluşması gibi durumlara bağlı olarak borcun borçludan istenebilir hale geldiğinin, borçluya tebliğ edilmesidir. Muacceliyet ise borcun talep edilebilir hale gelmesi olarak ifade edilebilir. Genellikle banka ya da finans kuruluşlarından alınan kredilerin vadesinin dolmasına rağmen borcun ödenmemesi durumunda...
İhtiyati haciz, borçlunun mal kaçırmasını engellemek için yetkili mahkemeler tarafından borçlunun mallarına konulan tedbir kararıdır. İhtiyati haciz ile normal haciz arasında ciddi farklılıklar vardır ve bundan dolayı karıştırılmaması gerekir. İhtiyati haczin gerçekleşebilmesi için karar veren mahkeme, genellikle borcun %15’i kadar teminat talep eder. Bu teminat, borçludan değil, alacaklıdan istenir. Eğer...
İcra Ceza Mahkemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu içerisinde yer alan 331 ile 345. maddeleri arasında yer alan ve icra hukuku ile direkt olarak bağlantılı olan suçlara ilişkin açılan davaların yapıldığı mahkemelerdir. Bu mahkemeler, adından da anlaşılacağı gibi ceza mahkemeleridir ve konusu ise icra ve iflas ile ilgili işlenen...
İdari takip süreci, bankaya olan borcun ödenmemesi durumunda banka tarafından telefon, avukatlar, SMS ve e-,posta üzerinden borçluların uyarılması ve borcun ödenmesini isteme talebidir. İdari takipte hukuki bir işlem söz konusu değildir ve sadece uyarma, hatırlatma ve bilgilendirme durumları söz konusudur. Bankalar tarafından idari takibin başlatılabilmesi için belirli bir süre borcun ödenmemesi...
Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan hükümlere göre vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına ilişkin borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri ya da mal varlıklarını bildirmeleri için gönderilen bildirimdir. Ödeme emri, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenir ve cebri icranın da ilk adımı olarak kabul edilir. Daha...
Terkin, tapu ve benzeri resmi belgelerde yer alan şerhlerin ya da benzer ifadelerin üzerinin çizilerek geçersiz hale gelmesidir. Daha farklı bir ifade ile terkin, daha önce resmi belgede yapılan işlemin iptali anlamına gelir. Bu terimin kelime anlamı, üzerini çizerek silmek anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak farklı alanlarda kullanılır. Tapu,...
İpotek terkin etmek, borçlar ya da farklı nedenlerden dolayı üzerine ipotek konulan taşınmazın üzerindeki ipoteğin, borcun bitmesi veya diğer nedenlerin ortadan kalkmasına bağlı olarak kaldırılmasıdır. Bu işlem tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve işlemin yapılabilmesi için mutlaka ipoteğe konu olan borcun tamamen kapanması gerekir. Borcun kapandığının resmi bir belge ile bildirilmesi...
Kat irtifakı terkini, tapu kütüğünde yer alan bir hükmün, hak sahibi kişi ya da vekilinin isteğine bağlı olarak kısmen ya da tamamen silinmesi veya hükmün düşürülmesidir. Bu işlem için herhangi bir özel belge istenmemekte ve sadece kişinin hak sahibi olduğunu göstermesi talep edilmektedir. Bunun için istenen belgeler ise kişinin nüfus...
Terkin belgesi, Türk bayrağına geçiş işlemleri esnasında sağlanan istisnai durumdan yararlanmak için tekne üzerine yer alan yabancı ülke bayrağı ile yasal bağların tamamen koparılmasını sağlayan belgedir. Bilindiği gibi yat ve benzer deniz aracı alanlar, yasal prosedürler için ilk başta farklı bir ülke bayrağını alırlar. Bunun farklı nedenleri vardır, fakat bir...
Haciz işlemi, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin kesinleşmesinin ardından borcunu ödememeye devam eden kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına adli ve idari makamlar tarafından el konulmasıdır.  Burada esas olan alacaklının borcunu tahsil edememesi ve bunun üzerine resmi makamlara başvurmasıdır. Bu aşamadan sonra ilgili tebligatlara ve diğer işlemlere rağmen borcunu ödemeyen ya da...