İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi?

Borçluların borçlarını ödememesi durumunda alacaklılar bunları devlet gücüyle tahsil etmek için icra dairelerinden icra takibi başlatabilir. İcra takibi başladıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir. Bu aşamadan sonra borçlu için 7 günlük süre başlar. Bu süre içinde borç ödenmez ya da borcun hatalı olduğuna dair itiraz yapılmazsa, borç kesinleşir.

Ödeme emri sonrasında kesinleşen borç için alacaklı tarafından haciz talep edilebilir. Bu durumda icra dairesi, borçluya ait ev, araba, tarla ve arsa gibi taşınır/taşınmazlara el koyar ve satışı için gerekli olan süreci başlatabilir. Bu süreç sonunda bunların borcu karşılayacak kadar olan bölümü açık arttırma usulü satılır ev borç tahsil edilmiş olur. İsteyenler bu ihalelere girebilir ve buradan ev, tarla veya arsa alabilir. Bu yazımızda, satın alınan bu taşınmazlar için iptal davası açılıp açılmayacağını inceleyeceğiz.

İcra ile El Konulan Ev, Arsa ve Tarla Nasıl Satılır?

İcra dairesinin el koyduğu ya da diğer bir ifade ile haczettiği taşınmazların paraya çevrilmesi, İflas ve İcra Kanunu’na göre yapılır. Burada, ihalenin nasıl yapılması gerektiği, hangi adımların izlenmesi gerektiği net bir şekilde belirtilmiştir.

İcra dairesi bu taşınmazların satışı için öncelikle gazetelere ve internet sitelerine ilan verir. Bu ilanda satışın yapılacağı, satışın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir. Ayrıca satışı yapılacak olan taşınmazın genel özellikleri, takdir edilen kıymeti de burada yer alır. Böylece insanlar, ihale hakkında merak edilen her şeyi öğrenmiş olur. Bununla birlikte söz konusu bilgilerin alacaklı ve borçlulara da tebliği edilmesi gerekir.

Bütün bu prosedürlerden sonra ise satış için önce elektronik ortamda teklif alınır. Daha sonra ise açık arttırma usulü satış yapılır. En yüksek teklifi veren ihaleyi kazanır ve ihale sonunda parayı ödemesi gerekir. Bazen de icra müdürü, ihaleyi kazanan kişiye 10 gün süre verir ve bu süre sonunda ödemeyi yaparak, taşınmazları almış olur. Satıştan sonra ise gerekli masraflar alındıktan sonra ise kalan tutar alacaklıya verilir ya da birden fazla alacaklı varsa bunlar arasında pay edilir.

İcra ile Satılan Ev, Arsaya, Tarlaya İptal Davası Açılabilecek Durumlar

İcra ile yapılan satışta izlenmesi gereken belli bir prosedür vardır. Eğer bunlara uyulmazsa, satıştan sonra itiraz edilerek, ihalenin iptali, feshi gündeme gelebilir. Bunun için İİK içerisinde yer alan maddelere hakim olunması ve hangi hallerde iptal davası açılacağının bilinmesi gerekir.

İhale sürecinde mükellefiyetler listesinin hazırlanması ve taşınmazın kıymetinin belirlenmesi süreci çok önemlidir. Burada yapılacak olan hatalara ilişkin itirazlar, ihaleden önce yapılmalıdır. Dolayısıyla da bunlara zamanında yapılmayacak olan itirazlar, kıymet takdirinin ve mükellefiyetler listesinin kesinleşmesi anlamına gelir. Daha sonra bunlardaki hataları göstererek iptal davası açılamaz.

İcra ile satılan taşınmazlar için iptal davası şu durumlarda açılabilir:

  • Satış işleminde sırasında borçlu, alacaklı ve ilgili tapu dairesine gerekli tebligatların yapılması gerekir. Eğer bu tebliğler usulüne göre yapılmaz ise iptal davası açılabilir.
  • Mükellefiyetler listesinin haciz ve ipotek alacaklılarına tebliği edilmemesi de iptal sebebidir.
  • İhaleye fesat karıştırılması ya da ihalenin bazı bölümleri ile ilgili bir takım şüphelerin olması, iptal sebebidir.
  • İhalede tellal bulunmaması veya usulüne uygun bir şekilde ihalede görevini yapmaması
  • Satış ilanı ile satış arasında en az 1 ay süre olmaması
  • Kıymet takdirine yönelik itirazların dikkate alınmaması
  • İhalenin açıklanan takvime uygun bir şekilde yapılmaması

Burada bahsedilen iptaller, sadece mahkeme kararı ile yapılabilir. Bunun için icranın gerçekleştiği yerleşim birimindeki icra mahkemesine başvurulması yeterli olacaktır. Eğer sebepler, somut delillerle desteklenirse ihale iptal edilir ve yenilenir. Böylece borçluların ve alacaklıların hakları korunmuş olur. Fakat bu husus İİK içerisindeki maddelere dayandığı için ilgili kanunun değişmesi durumunda iptal gerekçeleri de doğal olarak değişecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell