İcra Takibinde Şikayet

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla giriştiği icra takiplerinde, icra müdürlüğü etkin olarak rol alır. Takip talebinin kabulünden, haciz işlemlerinin yapılmasına, haczedilen malların satışına kadar tüm işlemler icra müdürlüğü nezaretinde yapılır. Türk İcra Hukuku, şekli bir yapı benimsemesi nedeniyle; icra takibinin her aşamasında yapılması gereken işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İcra müdürlüğünde görevli icra müdürü ve katipler; kanun koyucu tarafından düzenlenen bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda; icra müdürü yahut dairedeki memurlar; İcra ve İflas Kanun’unda düzenlenen hükümlere aykırı hareket etmesi halinde icra mahkemesine şikayet edilebiliyor.

İcra takiplerinde taraflara haklarını korumak amacıyla verilen Şikayet hakkı; ancak icra müdürü ve icra memurlarının işlemlerine karşı kullanılabilir. İİK uyarınca, icra takibini bir adım ileriye götüren, alacaklının alacağına kavuşmasına bir adım daha yaklaştıran aynı oranda borçlunun durumunu daha kötü hale getiren işlemler icra mahkemesine şikayet edilebilir.

Şikayetin konusunu oluşturan işlemler; yapma veya yapmama şeklinde meydana gelebilir. İİK uyarınca icra müdürünün yapması gereken bir işlemi reddetmesi ve yapmaması halinde bu işlem şikayetin konusunu oluşturabilir. Burada önemli olan husus; aktif olarak yahut pasif kalınarak İİK hükümlerine aykırı hareket edilmesidir.

İcra İşlemi Nasıl Şikayet Edilir

İcra müdürü yahut memurunun yaptığı veya yapmakla yükümlü olmasına rağmen İcra ve İflas Kanunu’na aykırı olarak yerine getirmediği işlemleri her iki tarafta şikayet edebilir. İcra müdürünün şikayet edileceği mercii; o icra dairesinin bağlı olduğu yerdeki icra mahkemesidir.

İcra müdürünün İİK’ya aykırı yaptığını düşündüğünüz işlemi öğrendiğiniz tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili icra mahkemesine bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. İcra mahkemesine verdiğiniz dilekçede; yapılan işlemin usulsüz olduğunu ve bu nedenle iptal edilmesini talep edebilirsiniz

İcra mahkemesine yapılan şikayetler; icra takibini durdurmamaktadır ancak mahkeme ön incelemede borçlunun hak kaybına uğrayacağı kanaatine varırsa; belli bir teminat oranında takibin durmasına karar verebilir. Şikayet davasında gerek görülürse dava duruşmalı olarak görülebilir. Şikayette bulunan kişinin duruşmaya katılmaması; davanın görülmesini engellemeyecektir.

İcra İşleminde Şikayetin Sebepleri

İcra müdürü tarafından yapılan bir icra takip işleminin şikayetin konusu olabilmesi için aşağıdaki 4 sebepten birinin gerçekleşmiş olması gereklidir. Bu sebeplerden birinin olmaması halinde; şikayet davası reddedilir.

  • Yapılan icra takip işlemi kanuna aykırı olması
  • İcra müdürünün uyguladığı kanun hükmünün olaya uygun olmaması
  • Alacaklı ya da borçlunun bir hakkının sebepsiz yere yerine getirilmemesi,
  • Alacaklı veya borçlunun talebinin sürüncemede bırakılarak hak kaybına uğratılması,

hallerinde menfaati bulunan herkes icra takip işlemini şikayet edebilir.

Şikayet Süresi Ne Kadardır

İcra takip işlemlerinin şikayete konu olabilmesi için belirli süreler vardır. İcra müdürünün yaptığı işlemin taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde şikayete konu edilmesi gereklidir. Bu süre hak düşürücü bir süre olup daha sonradan icra işleminin şikayete konu edilmesi mümkün değildir. Özellikle bu konuda borçluların uzman bir avukata danışarak bir hak kaybına uğramamasını tavsiye ederiz.

 

Şikayet sürelerini ikiye ayırabiliriz. İcra müdürünün yaptığı işlem kamuyu ilgilendiren, kanun koyucunun iradesine tamamen zıt olan bir işlem olması halinde taraflar süresiz olarak şikayet yoluna başvurabilir. Bu işleme örnek olarak; ödeme emrinin usulsüz olarak tebliğ edilmiş olması halinde; borçlu şikayette bulunarak icra takibinin iptalini isteyebilmektedir.

İcra Takibinde Şikayetin Sonuç ve Hükümleri

İcra mahkemesi önüne gelen şikayet davasını; durumun özelliklerine göre ret yahut kabul edebilir. Şikayetin kabul edilmesi halinde ilgili icra işlemi iptal edilerek usulüne uygun olarak yapılması sağlanır. Örnek vermek gerekirse alacaklının usule aykırı yaptığı haciz işlemi, mahkeme tarafından bozulursa; alacaklının haciz işlemini tekrarda yapması gereklidir.

İcra hakimi şikayeti iki nedenle reddedebilir. Birincisi şikayetin süresinde, gerekli merciye açılmadığından bahisle şekli sebeplerle reddedebilir. İkincisi ise; şikayet davasının esasına girerek yaptığı incelemede icra müdürünün işleminin kanuna uygun olduğuna kanaat getirirse davayı reddeder.

Genel anlamda bu şekilde işleyen Şikayet süreci; borçluların lehine olarak kullanılabilir. Bu açıdan size karşı bir icra takibi başlatıldığında uzman bir avukattan görüş almanızı tavsiye ederiz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell