Güncel Bilgi

Nedir-Nasıl Yapılır-Açılır?

Çek, Türk Ticaret Kanunun’da özel olarak düzenlenmiş olup tacirler arasında ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli evraktır. Çek düzenleme hakkı sadece gerçek veya tüzel kişiliğe sahip tacirlere aittir. Çek; keşideci, lehtar ve muhattap olarak üçlü ilişki üzerine kurulur. Hukuki olarak havale niteliğinde olan çek, bankaya hitaben yazılır ve ödeme tarihinde bankadan tahsil edilir.  Çekte Bulunması Gereken Unsurlar  Çekin, bankadan...
Arbitraj, finansal piyasalarda işlem gören döviz, hisse senedi, tahvil veya kripto para gibi finansal varlıkların, farklı piyasalarda bulunan fiyat farklarından yararlanmak suretiyle risk almadan bu varlıkların ucuz piyasadan alınıp pahalı piyasada satılmasıdır. Finansal piyasalarda her varlık eş zamanlı olarak işlem görür ve piyasalar sürekli olarak birbirini dengelemeye çalışır. Piyasaların özellikle...
Akreditif, uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracı olup ithalatçı ile ithalatçı arasında garanti işlemi görür. İngilizce olarak Letter Of Credit olarak anılan akreditif; bir alıcı bir satıcı ve bu taraflara ait birer banka arasında kurulur. Akreditif, uluslararası mal alım - satımını kolaylaştırarak birbirini tanımayan firmalar arasında güven ortamı oluşturur.  Yurtdışına mal satan satıcı için parasını...
Faiz koridoru, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından piyasayı kontrol altında tutmak için kullanılan para politikalarından biridir. Teknik olarak Merkez Bankasının günlük olarak bankalara borç verme faizi ile borç alma faizi arasında bulunan fark faiz koridoru olarak adlandırılır. Faiz koridoru, alt ve üst tabandan oluşmakta olup alt taban gecelik borç verme faizi temsil ederken...
Cari açık, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması ile elde edilen gelirin, diğer ülkelerden alınan mal ve hizmetlere ödenen bedeli karşılamamasıdır. Cari açık hesaplanmasında daha birçok ekonomik girdi çıktı hesaplansa da en ana iki kalem ithalat ve ihracat bedelleridir. Cari açık, bir ülkenin gelişmişliği ile ters orantılıdır. Bir ülke...
Türk Ticaret Kanununda bono olarak tabir edilen ancak halk dilinde senet olarak bilinen kıymetli evrakların vadesinden önce belirli komisyonlar ödenmek üzere nakde çevrilmesine senet kırdırma denir. Birine borcu olan kimse, borcuna karşılık belirli vadelerle ödenmek üzere senet keşide edebilir. Lehine senet keşide edilen kimse ise; senedin şeklen yetkili madden haklı...
Faktoring, ticari faaliyet gösteren şirketlerin, küçük esnafın yurtiçine yahut yurt dışına sattığı mal ve hizmetlere karşılık bulunan uzun vadeli alacaklarını faktöring şirketine devrederek bunun karşılığında finansman sağlamasıdır. Faktöring veren firmalar, temlik aldıkları alacaklara karşılık tahsilat, garanti veya finansman desteği verirler. Bu kapsamda, henüz daha gelişme aşamasında bulunan küçük şirketler, uzun...
Çek kırdırma, bir kimsenin sattığı mal veya hizmete karşılık yahut herhangi bir sebepten kaynaklanan alacağına binaen borçludan aldığı çekin, ödeme günü gelmeden evvel aracı kuruluşlar nezdinde nakde çevirmesidir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında ödeme aracı olarak kullanılan çekler, ödeme tarihi geldiğinde hamil tarafından bankaya sunularak tahsil edilebilir. Ancak bazı durumlarda çeki...
Konkordato, işleri bozulan, nakit sıkıntısına düşen şirket ve şahısların, vadesi gelen yahut gelmek üzere olan borçlarının vadesinin ötelenmesi veya borç miktarında belli oranda indirim yapılması hususunda alacaklı ile anlaşmasıdır. Kısa süreli nakit sıkıntısına düşen şirketlerin, ayakta kalması için kanun koyucu tarafından öngörülen bir hukuki imkan olan konkordato, Türk Hukuk sistemi...
Kredi kartının kapatılması, halk arasında karıştırılan bir konudur. Bankalar bazı durumlarda kredi kartlarını kullanıma kapatırken bazı durumlarda kredi kartını tamamen iptal edebilir. Bu açıdan kredi kartını kapatmak isteyenler öncelikle ne yapmak istediklerine karar vermelidir. Bu iki durumu birbirinden ayırt etmek ve ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. Kredi Kartını Kullanıma Kapattırma Kredi kartının...
Kefalet, teminat sözleşmelerinin en yaygın kullanılan türüdür. Kefalet sözleşmesi ile kefil olan kimse, bir başkasının birine karşı ifa etmesi gereken borcun, gereği gibi ifa edilmemesi halinde şahsi olarak bu borçtan sorumlu olduğunu taahhüt eder. Borçlunun, alacaklıya olan borcunu ödememesi halinde alacaklı kefile yönelerek alacağının ödenmesini talep eder. Kefil kendisine karşı...
Findeks kredi notu, bankalar ile kredi kullanma, hesap açma yahut başka bir şekilde ilişkiye geçen kişiler için hesaplanan bir değerdir. Findeks kredi notu, bankaların bir araya gelerek oluşturduğu Kredi Kayıt Bürosu tarafından bankaların verdiği veriler ışığında hesaplanır. Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilere, kredi verilebilmesi için aranan ilk şartlardan birisi kredi...
Çek, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen, ticaret hayatında tacirler tarafından ödeme aracı olarak kullanılan bir kambiyo senedidir. Çekin en önemli özelliği sadece tacir sıfatına sahip olan kimseler tarafından kullanılabilmesidir. Kambiyo senetlerinin diğer bir türü olan bono, halk dilinde senet, bir kırtasiyeden dahi temin edilebilirken Çek sadece bankalar tarafından özel olarak...
Günümüzde insanların ihtiyaçlarının artması, ekonominin olağandışı negatif etkilenmesi tabiri caizse; milyonlarca insanı zor durumda bıraktı. Son dönemde bankalardan aldıkları kredileri, kredi kartlarını ödeyemeyenlerin sayısı %30 oranında arttı. İnsanların bu denli ödeme güçlüğüne düşmesi ve kredi ödemelerini geciktirmesi; bankaların kara listesine girme olayını akıllara getirdi. Kara liste, ilk olarak Merkez Bankası tarafından...
Findeks kredi notu, insanların geçmişe yönelik olarak bankalardan aldığı kredileri, kredi kartlarını ödeme, kullanma alışkınlarına yönelik olarak hazırlanmış bir değerdir. Findeks kredi notu yükseldikçe, notu yükselen kişi bankalar açısından daha güvenilir hale gelir. Kredi vermek isteyen bankalar, öncelikle kredi talep edenin kredi notunu incelerler. Bankaların, müşterileri tanımak ve risk yönetimi yapabilmek...
Bankalarda açılan hesaplar, birçok kişi için birikim yapmanın başlangıcı sayılabilir. Vadesiz hesaplarda tutulan paralar, genellikle harcamanın azaltılması ve ihtiyaçların nakit bulundurmak yerine banka hesabı üzerinden karşılanması amacıyla açılmaktadır. Türk Lirası cinsinden açılan hesaplar ve birikimler yoğunlukta iken, bazı kişiler için Dolar ($) cinsinden birikim yapmak daha avantajlı olabilir. Bu yazımızda vadeli...
Birikim yapmak birçok kişinin ihtiyaç ve gelecek hedefleri açısından amaçları arasında yer almaktadır. Fakat günümüzde artan enflasyon rakamları ve benzeri olumsuz etkenler sebebiyle oluşan gelir açığı ve geçim sıkıntısından dolayı kendini gösteren birikim yapma zorluğu, kişileri borç üzerinden kar elde ederek birikim yapmaya zorlamıştır. Bunun ise ilk akla gelen yöntemlerinden biri;...
Altın eskiden günümüze ulaşmış, en kadim birikim yapma tekniklerinden biridir. Altının hiçbir zaman zarar ettirmeyeceğine dair bilinen bu eski inanç, toplumda altının en popüler yatırım araçlarından biri olmasına sebebiyet vermiştir. Kişilerin çok uzun zamandır altın alımı için en sık başvurduğu yöntem, ilk akla gelen: Kuyumcu alternatifi idi. Fakat bu yöntem kolay...